OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S NAMI SÚ VAŠE ÚDAJE V BEZPEČÍ

GettyImages-583803329 (1).jpeg

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA VO VZŤAHU K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TRAVELPORT PRODUKTY

Uvedené opatrenia a postupy sú za účelom ochrany osobných údajov využívaných spoločností (i) Travelport Czech Travelport Czech Republic sro, sídli na adrese Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 261 37 216, zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddíl C, vložka 73493 a (ii) CEE Group Travelport as, se sídlom na adrese Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 060 32 575, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B , vložka 22427, (obe spoločnosti ďalej len „Travelport“).

 

Travelport je oprávnený tento dokument pravidelne aktualizovať.

1.  Predávanie  osobných údajov

1.1. Zoznam tretích strán, ktoré sú v postavení správcov osobných údajov a ktorými sa predpisujú osobné údaje:

Pre produkty Travelport+ a Smartpoint:

 • Travelport International Operations Limited, se sídlem Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, Velká Británie, zapísané pod registračným číslom 09726717.

 

Pre produkt CETS:

 • Travelport Austria GmbH, Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien, Rakúsko

 

Pre produkty GOL IBE, GOL API, GOL Mobile:

 • Travelport International Operations Limited, se sídlem Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, Velká Británie, zapsané pod registračním číslom 09726717.

1.2. Zoznam tretích strán, ktoré sú v postavení spracovateľov osobných údajov, a ktorými sú predbežné osobné údaje:

Pre produkty GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, Commission Manager, Tripmanager.com:

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Spojené štáty americké

Rezervácia leteniek

 • Travelfusion Limited, registračné číslo spoločnosti 03880175, so sídlom na adrese Unit 3.01, The Wenlock Building, 50-52 Wharf Road, London N1 7EU   

 

Rezervačné poistenie

 • TRAVEL SUPPORT SYSTEMS sro, Leitnerova 975/32, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 27670791

 • ERV poišťovna, a.s., Křižíkova 237/63a, Praha 8 - Karlín, 186 00, IČO  49240196

 

Rezervace ubytování

 • GTA (Retail) Limited, spoločnosť registrovaná v Anglicku s číslom 03963097 so sídlom 27 Goswell Road, London EC1M 7GT; a

 • Kuoni GTS (Switzerland) AG, švajčiarska spoločnosť s číslom CH-020.3.036.268-0 so sídlom Űberlandstrasse 360, CH-8051, Zurich, Švajčiarsko

 • A ďalší programátori a kontraktori, ktorí majú podiel na vývoji a podpore produktu

 

Pro produkty eStreaming API, GEM, GRM, RDP, SmartAgent, Go-Link

 • CEE Group Travelport as, Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia sro, Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Spojené štáty americké

 • Global Travel Solutions, a private enterprise with registered office at: Dniprovska Naberezhna

14-A, office 218/220, 2nd Floor, Kyiv 02095, Ukraine. The registered number assigned for l egal entity according to the registry is 36159354

 • A další programátoři a kontraktoři, kteří se podílí na vývoji a podpoře produktu

 

Pre produkty CEE Repricer, GalileoTerminal.com, Queue Processor, CEE Itinerary (#ITIN)

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Spojené státy americké

 • A další programátoři a kontraktoři, kteří se podílí na vývoji a podpoře produktu

 

Pre produkt Tripgate

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • TrevelTECH LTD., company registered Poland with number 0000258229 with registered office at M. Życzkowskiego 14 Street, 31-864 Cracow, Poland

 • Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, Sydney, NSW 2000, Austrálie

 • A ďalší programátori a kontraktori, ktorí majú podiel na vývoji a podpore produktu

 

Pre evidenciu a správu obchodných kontaktov a fakturáciu

 • Citrix Systems, Inc, 851 Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL 33309, Spojené státy americké

 • The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké

 • Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores CA, 94065, Spojené státy americké

 • Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČO 04656679

 • mikonboard s.r.o., Biskupcova 1653/27, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO 24805530

​​

2.  Zásady spracovania osobných údajov

V rámci Travelportu jsme zaviedli a zajisťujeme následujúce zásady:

 • Vytváranie a presadyovanie  systému riadeného prístupu k informačnému.

 • Zabezpečovanie informačných systémov, internetu a elektronickej pošty.

 • Zaisťovanie dostupnosti, spoľahlivosti a integrity dát.

 • Chránenie a zálohovanie informácií.

 • Výmenu informácií s treťou stranou je možné vykonať iba na základe zákona, alebo na základe uzatvorených zmlúv.

​​

3.  Technické a organizačné opatrenia

3.1. Pravidlá pre autorizáciu používania produktov

 • Produkty Travelport môžu používať iba firmy a/alebo jednotlivci na základe platných platných zmlúv.

 • Po skončení platnosti zmluvy sú Produkty Travelport a dostupné prístupy deaktivované.

 • Produkty Travelport mají jedinečné autorizačné údaje, ktoré sú viazané na produkt (produkty API), a/alebo konkrétneho používateľa (desktopová aplikácia).

 • Používatelia majú priradené užívateľské mená a spravujú si heslá, ktoré zodpovedajú bezpečnostným opatreniam za počet znakov, typ znakov a opakovanie hesiel.

 • Účty a prístupy k nim sú automaticky zamknuté po niekoľkých neúspešných pokusoch o prístup.

 • Prístupy sú automaticky odhlasované po dlhšej dobe nečinnosti.

 • Používatelia majú rôznu úroveň autorizácie, ktorá obmedzuje prístup ku konkrétnym údajom cestujúcích

​​

3.2.   Bezpečnost SW a komunikace

 

Pre všetky produkty:

 • Komunikácia je šifrovaná prostredníctvom technológie SSL.

 • Travelport podporuje pravidelné testovanie v posudzovaní a hodnotení  účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zaistenie  bezpečnosti spracovania a pre zachovanie bezpečnosti siete.

Pre produkty Travelport+ a Smartpoint:

 • Produkty, které prevádzkujú sú v súlade so štandortom PCI DSS, pretože tieto dôvody sú minimálnymi požiadavkami na inštaláciu následujúc:

 • operačný systém Microsoft Windows vo verzii 7+SP1 a vyššej

 • .Net Microsoft Framework vo verzii 4.6.2 alebo vyšší

 • Aplikácia Travelport Smartpoint vo verzii 7.5 alebo vyšší

 • Klient pre šifrovanú komunikáciu SSL „Galileo SSL“ vo verzii 3.0.0 alebo vyšší.

Pre produkty GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, GalileoTerminal, Tripgate:

 • Produkty sú prevádzkované v súlade so štandardom PCI DSS.

 • Produkty sú prevádzkované  v zabezpečenom hostingovom prostredí.

 • Všetky zaisťujúce funkčné produkty sú zabezpečené firewally.

 • Dátové úložisko je prístupné iba autorizovaným osobám.

 • Pro vývoj produktov sú používané pseudonymizované databáze.

 

Pre všechny ostatné produkty:

 • Produkty sú prevádzkované v zabezpečenom hostingovom prostredí.

 • Všetky zaisťujúce funkčné produkty sú zabezpečené firewally.

 • Dátové úložisko je prístupné iba autorizovaným osobám.

 • Pro vývoj produktov sú používané pseudonymizované databáze.

​​

3.3.   Logovanie

 

Pre produkty Travelport+ a Smartpoint:

 • Operácie s rezerváciami v Travelport+ sú v tomto systéme zaznamenané v tzv. histórii s podpisom užívateľa, ktore zmeny previedli.

Pre všetky ostatné produkty:

 • Činnosť produktov, užívateľov a správcov je zaznamenaná do transakčných logů.

​​

3.4.   Oprávnenie osôb k nakladaniu s osobnými údajmi

 • Nakladať s osobnými údajmi môžu iba osoby poverené Travelportom.

 • Poverené osoby, ktoré majú vykonávané činnosti, ako sú helpdesk (pomoc s rezerváciami), IT podpora (inštalácia a vytváranie prístupov), Obchod (evidencia agentúr a uživatelských prístupov) a pod., Do potrebných systémov zriadené účty s potrebným zabezpečením proti neautorizovanému prístupu.

​​

3.5.   Školenie

 • Všetky osoby podieľajúce sa na spracovaní osobných údajov sú o spôsoboch a postupoch ochrany osobných údajov preškolení.