Pojmy a skratky

Global Distribution System / Central Reservation System (GDS/CRS) je globálny distribučný systém, ktorý umožňuje automatizované transakcie medzi poskytovateľmi služieb (aerolínie, hotely, autopožičovne ..) a cestovnými kanceláriami. GDS umožnuje agentúram prístup k informáciám o letových poriadkoch, cenách a tak vytvárať rezervácie leteniek, ubytovania, vlakových lístkov a rezervácie áut z autopožičovní. V Európe sú najrozšírenejšími GDS spoločnosti Galileo, Amadeus, Sabre a Worldspan

 

IATA (International Air Transport Association) je združenie medzinárodných leteckých dopravcov, ktoré pomáha dopravcom vytvárať pravidlá vzájomnej spolupráce a tiež spolupráce medzi dopravcami a cestovnými kanceláriami.

OW (One Way) je jednosmerná cesta / cestovné, kedy cesta vychádza z určitého bodu, vedie len jedným smerom a nevracia sa späť.

 

RT (Round Trip) sú cesty uskutočnenej letecky z bodu začiatku cesty a späť do rovnakého bodu.

CT (Circle Trip) je definovaný ako nadväzné okružná letecká cesta iná ako RT.

 

RTW (Round-the-World fares) sú cesty okolo sveta. V itinerári musia byť body zo všetkých troch IATA oblastí a cestujúci musia fyzicky absolvovať cestu cez oba oceány - Atlantik a Pacifik.

ADVP (Advance Purchased Period) je časového lehota, ktorá určuje, ako dlho pred odletom sa musí letenka zakúpiť. Je udaná počtom dní 7,14, apod.

BSR (Banker‘s Selling Rate) je kurz používaný systémom pre prepočet jednotlivých mien.

RBD (Reservation Booking Designator) – knihovacej trieda

BSP -  Billing and Settlement Plan – IATA proces zúčtovanie platieb medzi agentúrami a leteckými spoločnosťami

GMT (UTC) – Greenwich Mean Time (Universal Time Coordinated) je čas na nultom poludníku (nultý poludník prechádza miestom Greenwich v Anglicku).

MCT Minimum Connecting Time – minimálna doba potrebná pre prestup z jedného letu na iný

PNR / Vendor Locator - číslo rezervácie (Passenger Name Record / booking file)

MPM - Maximum Permitted Mileage - maximálne povolené míle z bodu začiatku do miesta určenia daného tarifného komponent

TSA - Transportation Security Administration - výraz je používaný v súvislosti s vkladaním dátumu narodenia cestujúceho do rezervácie (SSR DOCS)

APIS – pasové údaje v rezervácii

FOID – form of ID, číslo dokladu, ktorým sa cestujúci preukáže pri odbavení

DOB (Date of Birth) – dátum narodenia

UMNR - unaccompanied minor - je samostatne cestujúci dieťa z pravidla vo veku od 5 do 14 rokov

Stopover je bod, kde cestujúci bude mať prerušenie cesty na dobu dlhšiu ako 24 hodín.

Transfer (tiež transit) je len bodom prestupu (no-stopover).

Direct Flight –priamy let, let, ktorý je operovaný pod rovnakým číslom z miesta odletu až do konečnej destinácie (môže mať medzipristátie).

Non-Stop Flight - je priamy let bez medzipristátia

Inbound – cesta späť, cesta z cieľovej destinácie do bodu začiatku cesty

Outbound – cesta z bodu počiatku do cieľovej destinácie

Destination je konečný (cieľový) bod cesty

Origin je bod začiatku cesty.

Open Jaw sú tzv. neúplné cesty, kde letecká preprava je prerušená úsekom prepravy iné (pozemné).

Minimum Stay je počet dní, ktoré najmenej musia cestujúci stráviť pobytom v otočnom bode (alebo v bode stopoveru), počítané odo dňa nasledujúceho po dni príletu.

SU (Sunday Rule) čiže pravidlo nedeľného návratu. Pri aplikácii tohto pravidla môže cestujúci nastúpiť spiatočnú cestu najskôr nasledujúcu nedeľu po dni prílete do otočného bodu (nutnosťou je noc strávená v destinácii zo soboty na nedeľu).

Maximum stay je doba maximálna platnosti príslušnej tarify (maximálna doba pobytu v destinácii). Počíta sa od nástupu cesty.

Rebooking je zmena dátumu alebo čísla letu v rezervácii.

Revalidace je zmena dátumu alebo čísla letu pri elektronických leteniek bez výmeny letenky (číslo letenky je stále rovnaké).

Reissue (prevystavenie) je zmena letenky výmenou za novú letenku (zmení sa číslo letenky).

 

Voluntary zmena – zmena je vykonaná na žiadosť cestujúceho

Involuntary zmena – letecká spoločnosť zmení letový poriadok (posunie čas, zruší rokov a pod.)

Rerouting je zmena trasy itinerára, kedy je nutné převystavení letenky.

 

Baggage Allowance – množstvo alebo váha batožinu, ktoré si môže vziať cestujúci bezplatne do lietadla (do batožinového priestoru).

Cancelation fee – poplatok za zrušenie letenky

 

Rebooking fee – poplatok za zmenu letenky

Code share flight – let, na ktorom sú miesta rozdelené medzi najmenej dve letecké spoločnosti (rokov operovaný iným dopravcom, na ktorom má spomínaný dopravca vyblokovanie časť kapacity).

Domestic flight – let v rámci jednej krajiny

Segment je letový úsek, GDS získava za každý preletená segment províziu od dopravcu.

Waiting list - čakacia listina je zoznam cestujúcich, ktorí majú záujem o miesta za určitú cenu, ktorá sú aktuálne vypredaná.

Itinerár – harmonogram cesty, cestujúci tu nájde podrobné informácie o svojom lete.

No show – cestujúci, ktorý sa nedostavil k odletu.