Pravidlá a podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Travelport Slovakia s.r.o., IČO: ..., so sídlom ... .

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode http://www.travelportgds.sk/, ktorý je prevádzkovaný Travelport Slovakia s.r.o., IČO: ..., so sídlom ... , zaps. v OR vedenom .... Tieto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja softvér medzi Travelport Slovakia s.r.o., IČO: ..., so sídlom ..., zaps . v OR vedenom ... (ďalej len "Predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "Kupujúci").

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Definícia

1. Predávajúci 

Predávajúcim je (spoločnosť) Travelport Slovakia s.r.o., IČO: ..., so sídlom ..., zaps. v OR vedenom ... . 

2. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Strana: 1/7.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),

  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),

  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. slobodné povolania ako advokácie pod.), a osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálne Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

3. Spotrebiteľská zmluva 

Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3. Spracovanie osobných údajov 

Pozri Ochrana osobných údajov

4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy 

Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu iba skrze objednávkový systém eshopu.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného softvér Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzavrieť tiež len v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote 5 rokov od jej podpisu. 

5. Cena a platba

Ponuky s cenami uvádzanými na eshopu predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti "Dodacia lehota a podmienky dodania". Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim.

Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenia Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: 

6. Dodacia lehota a podmienky dodania 

Predávajúci splní dodávku softvér odovzdaním a aktiváciou tohto software kupujúcemu, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Dostupnosť produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a je maximálne 14 dní. V bežných prípadoch softvér aktivujeme do 5 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného softvéru. Spoločne so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad/faktúru.

Dodacia lehota začína plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. Od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

7. Záruka a servis 

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky nie je Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom a tovar nakupuje v súvislosti s podnikaním, poskytovaná záruka na tovar mimo všeobecnú zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru pri jeho odovzdaní. Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov.

Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávacia doklad (účtenka, faktúra, Zmluva o lízingu), popr. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovia je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

8. Reklamačný poriadok 

 

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

v prípade vady odstrániteľné:
a.) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
b.) právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné
c.) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch.) a b.) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

v prípade vady neodstrániteľnej:

a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať
a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci

 

Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, a to vo všetkých jeho prevádzkach. 

 

Reklamácia sa nevzťahujú na prípady: 

  • ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozpore s návodom na použitie, alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho

  • preukázateľných nedovolených zásahov do softvér

  • na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru so stanovenou lehotou použitia podľa osobitných právnych predpisov, ak je taká reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty

  • vady spôsobené vplyvom živelných pohrôm

​​

9. Ukončenie zmluvy 

Vzhľadom k charakteru uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 30-tich dní od prevzatia softvér. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi.

Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. 

10. Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Ponukou / Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu.

Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala. Strany sa zaväzujú, že vynaloží maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi.

Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie 17. júna 2008 (ďalej len "Rím I"), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto VOP právo českej, a to s vylúčením použitia "Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru". Touto voľbou sa nedotýka článku. VI Rím I, ktorá sa spotrebiteľských zmlúv.

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP je alebo sa stane či bude za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy a / alebo VOP. Zmluvné strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.

Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov, pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) či po prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím súdu zistilo , že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúce výlučnú právomoc mestského súdu v Prahe pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov, pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc mestského súdu v Prahe.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2015 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.